Rozhovor s novou posilou až ze Švýcarska!

Ahoj Cedriku, mohl by ses nejřív představit sám?

Jmenuji se Cédric Blatter (a než se někdo zeptá: Ne, nejsem příbuzný s prezidentem FIFA), je mi 27 let a pocházím z francouzsky mluvící části Švýcarska. Florbal hraju zhruba 10 let a zrovna jsem začal trénovat po operaci palce, kvůli které jsem čtyři měsíce nevkročil na hřiště.

Proč ses přestěhoval do Česka?

Poté co jsem dokončil magisterské studium na vysoké škole v Lausanne (Švýcarsko) a Los Angeles (USA), šel jsem na stáž do švýcarské firmy Heart Valves. Když mi skončila smlouva, nabídli mi hezké místo v Praze, což jsem nemohl odmítnout. Takže jsem se v listopadu přestěhoval do Prahy a začal pracovat jako analytik dodavatelského řetězce.

Co se ti tady líbí nejvíc?unnamed

Moc se mi líbí atmosféra Prahy: město je nádherné a baví mě si ho fotit, abych zachytil jeho krásu. Navíc je jasné, že noční život tady je jeden z nejbláznivějších v Evropě. Pivo teče proudem a pokaždé se dá najít nějaký nový bar. A především je vidět, že město žije florbalem a hokejem, což jsou moje dva nejoblíbenější sporty.

Za koho jsi hrál ve Švýcarsku?

Hrál jsem za Lausanne University Club Unihockey (také známé jako LUC Unihockey). Je to nejlepší klub v Romandii (frankofonní části Švýcarska). Můj bývalý klub teď zrovna vede ligu a určitě postoupí do první ligy.

Jak jsi našel FbC Panthers?

Jakmile jsem si tu našel byt, kontaktoval jsem přes Facebook ČFBU a oni mi dali seznam klubů v Praze. Trochu jsem si je prověřil a narazil jsem na FbC Panthers. Klub a jeho struktura mi připadly vážně solidní. A navíc měl halu kousek od mého bydliště.

Jsi teprve druhý Švýcar, co hraje v ČR. Můžeš srovnat florbal tady a ve Švýcarsku?

Herní styl je naprosto odlišný: tady jakmile dostanete balónek, hned s ním začnete utíkat, nahrávky jsou vertikální a míček lítá hodně rychle od jedné brány k druhé. Celkově jsou tu hráči silní na hokejce a hraje se tu dost agresivně (forčeking).

Ve Švýcarsku preferujeme kolektivní pojetí hry. Když máme míček, začneme sérií několika lehkých nahrávek. Pak máme spoustu taktik/schémat, které se snažíme zahrát. Důraz je na vytvoření konkrétní akce, ve které není skoro žádný prostor pro improvizaci.

Co říkáš na spoluháče, trenéry a další klubový personál?

Moji spoluhráči jsou opravdu šikovní a někdy mám dojem, že mají tři plíce, protože nikdy nepřestávají běhat. Byl jsem vcelku překvapený, když jsem viděl hráčský kádr. Na každém tréninku je nás přes dvacet, což je základ, když chcete obstát v konkurenci ostatních.

Teď trenér… Opravdu zapálený trenér: Vždy včas, vždy je připraven a má respekt. I když nerozumím, co říká, protože jsem ještě nezačal chodit na hodiny češtiny, vždy s ním souhlasím.

A další lidé v klubu? Vlastně jsem zatím neměl příležitost se potkat s těmi, kdo pomáhají klubu jít vpřed. Jen jsem byl v kontaktu se Štěpánem, když jsem si potřeboval vyřídit mezinárodní přestup. Nicméně jsem se už aspoň připojil do skupiny na Facebooku a je vážně úžasné sledovat pravidelné články o jednotlivých klubových týmech.unnamed

Máš přítelkyni?

Hm… Bohužel jsem pořád single. Kdo ví, co přinese budoucnost.

A teď rychlé a krátké dopovědi:

FbC Panthers: Nový klub, nové barvy

Pivo: Kdy? Kde?

David: Gohl (odkaz na mého nejlepšího kamaráda Davida Gohla), Guetta

České holky: Okouzlující, modrooké

Florbal: Vášeň, zábava & soutěživost

Chtěl bys něco vzkázat našim fanouškům?

Moc se těším, až se seznámíme a nebojte se na mě obrátit, když budete chtít něco vědět o Švýcarsku, francouzštině nebo se třeba podělit o pivo. Na zdraví!

English version of the interview

Hi Cedric, Can you first introduce yourself? Full name, your age, favorite color etc.?

My name is Cédric Blatter (before anyone asks me: no, I do not have any familial link with the FIFA President), I am 27 years old and I come from the French speaking part of Switzerland. I play floorball for approximately 10 years and I just restarted to train after a thumb surgery that kept me away from the pitch during 4 months.

Why did you move to Czech Republic?

After having completed my Master degree in Lausanne (Switzerland) and Los Angeles (United States), I did an internship in a Heart Valves company in my country. At the end of my contract, they offered me a nice position in Prague that I was not able to decline. Thus, I moved to Prague last November and I started to work as a Supply Chain Analyst.

I really like the atmosphere here in Prague: The city is wonderful and I like to take some photo shots to capture its beauty. Moreover, it’s clear that the nightlife here in Prague is probably the craziest in Europe. The beer flows abundantly and there is always a new bar to discover. Finally, the city breathes floorball and ice-hockey, my two favorite sports.

Which team did u play for in Switzerland? How have you found FbC Panthers?

I was playing for the Lausanne University Club Unihockey (also known as LUC Unihockey), the best club in the Romandie (the French speaking part of Switzerland). My former team is currently leading the league and will certainly be promoted in the 1st league.

Once I found my apartment, I contacted the Czech league through Facebook and they gave me the list of the different club of Prague. I did some researches and I found the FbC Panthers. The club and its structure seemed really solid. In additional the training center was close to my place.

You are just second Swiss player in Czech Republic. Can you compare floorball in Czech Republic and in Switzerland?

The way to play is completely different between both countries: Here as soon as you have the ball, you start running, the passes are vertical and the ball moves really quickly from one goal to the other one. In overall, the players have some really strong stick handling skills and play really aggressively (fore-checking).

In Switzerland, we prioritize the collective game. When we have the ball, we start by doing several easy passes. Then we have many tactics/schemas that we apply. The focus is on building a concrete action, where there is almost no free room for improvisation.

What about the team- players, coaches and staff?

My new teammates are really skillful and sometimes I have the impression that they have three lungs because they never stop running. In general, I was really surprised to see the pool of players, at every training we are more than twenty players, which is really essential if you want to be competitive.

Now the coach… Such a devoted coach: Always on time, well-prepared and respected. Even if I do not understand what he is saying, as I did not start my Czech classes so far, I always agree with him.

Finally regarding the staff/committee, I did not have the opportunity to meet those guys, who on a daily basis help the club to move forwards, but when I had to fix my international transfer I had a really good contact with Stepan (sorry for the wrong spelling but I do not have all those different accents on my French keyboard). However, I joined the facebook group and it is really awesome to see all the weekly articles about the different teams.

Do you have any girlfriend?

Can I use my joker? Well… Unfortunately I am still single. Who knows what the future will bring.

And now fast answers- two or three words for everything: FbC Panthers- Pivo- David- Czech girls- Floorball-

FbC Panthers: New club, new colors

Pivo: When? Where?

David: Gohl (reference to my best friend David Gohl), Guetta

Czech Girls: Charming, blue eyes

Floorball: Passion, Fun & Competition

Would you like to say something to our fans?

I am really looking forward to meeting you and do not hesitate to contact me if you have any question about Switzerland, French language or if you just want to share a beer. Cheers!